راهنمای بیماران
کربوهیدرات آنتی ژن ۲۴۲

Carbohydrate Antigen 242

  • مترادف: کربوهیدرات آنتی ژن ۲۴۲، تومور مارکر ۲۴۲

 

  • Pancreatic Cancer Antigen 242
  • Tumour carbohydrate antigen 242
  • خلاصه:

اندازه گیری آنتی ژن سرطان ۲۴۲(CA-242)  به عنوان یک مارکر جدید جهت شناسایی کنسر کولورکتال و همچنین کارسینوم پانکراس و کبدی-صفراوی کاربرد دارد. مقادیر افزایش یافته بیش از ۲۰ U/ml می­تواند به تشخیص کمک کند. لازم به ذکر است سطح افزایش یافتهCA-242  نباید به طور مطلق نشان دهنده وجود یا عدم وجود بدخیمی باشد و تست CA-242 نباید برای غربالگری سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج آزمایش باید همراه با سایر بررسی ها و شیوه های تشخیص و مدیریت بیماری تفسیر گردد و تست CA 242 نباید با معاینات بالینی وضع شده جایگزین گردد. در بیماران دچار یرقان یا کلستاز ممکن است تداخل در نتایج آزمایش رخ دهد. ترجیحاً برای افزایش حساسیت و اختصاصیت تست  CA-242 همراه با تومور مارکرهای CEA،CA19-9  ومورد CA50 مورد بررسی قرار گیرد.

 

  • آمادگی بیمار:

این آزمایش نیاز به ناشتایی ندارد.

 

  • نمونه:

سرم

 

به اشتراک بگذارید