راهنمای بیماران
نظر سنجی از مراجعه کنندگان

نظرسنجی

 

 

 

 

 

 

  نام

  نام خانوادگی

  شماره تماس

  ایمیل

  شماره پذیرش

  در صورتی که بیمار پذیرش شده آزمایشگاه هستید، ارائه شماره پذیرش شما ما را در پیگیری نظرات و پیشنهادات شما یاری خواهد نمود


  1- فضای عمومی آزمایشگاه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  2- نحوه برخورد کارکنان را در برخورد اولیه چگونه ارزیابی میکنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  3- زمان معطلی و نحوه پذیرش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  4- طریقه دریافت اطلاعات از بیمار در زمان پذیرش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  5- طریقه محاسبه وجوه و تسویه حساب مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  6- آیا معطلی پس از پذیرش تا نمونه‌گیری معقول است؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  7- توضیح درباره شرایط آزمایشها را در زمان نمونه‌گیری چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  8- برخورد و طریقه نمونه‌گیری را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  9- فضای نمونه‌گیری و کیفیت و امکانات دستشوئی‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  10- زمان جوابدهی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  11- آماده بودن جواب و عدم معطلی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  12- برخورد به هنگام جواب‌دهی را چطور ارزیابی میکنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  13- حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات و ارائه مشاوره را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  14- اطلاع رسانی پوسترها و دستورالعمل ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  15- نحوه آشنائی شما با آزمایشگاه چگونه بوده است؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  16- فضای پذیرش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  17- فضای جوابدهی عصر را چطور ارزیابی می‌کنید؟ عالیخوبمتوسطضعیف

  لطفاً در راستای ارتقاء سطح خدمات ، پیشنهادات و انتفادات خود را این قسمت بنویسید :

  به اشتراک بگذارید