راهنمای بیماران
انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

 

 

 

  با استفاده از این فرم می توانید تشویقات، شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد پرسنل آزمایشگاه مستقیما به گوش مدیریت آزمایشگاه برسانید. لازم به ذکر است با دریافت این فرم موارد اعلام شده توسط شما سریعا پی گیری شده و در صورت نیاز با شما تماس حاصل خواهد شد، از این رو است که برای ارائه این فرم تکمیل اطلاعات شخصی الزامی است.

  موضوع
  تمجید رفتار و عملکرد پرسنلانتقاد از رفتار و عملکرد پرسنلشکایت از محتوی جواب دریافتیپیشنهاد جهت بهبود خدمات آزمایشگاهسایر موارد

  نام

  نام خانوادگی

  شماره تماس

  ایمیل

  کد پذیرش

  در صورتی که بیمار پذیرش شده آزمایشگاه هستید، ارائه شماره پذیرش شما ما را در پیگیری نظرات و پیشنهادات شما یاری خواهد نمود

  شخص یا بخش موردنظر

  در صورتی که مشکل شما با جواب آزمایش است عبارت "جواب آزمایش" را در این بخش وارد کنید.

  توضیحات

  به اشتراک بگذارید