راهنمای بیماران
Zinc
نام كامل آزمايش Zinc, Serum or Plasma
واحد تست µg/dl

يا

µmol/L

نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي كه غلظت هاي Zn سرم را كاهش    مي دهند عبارتند از كاربامازپين، فني توئين، پردنيزون و اسيد والپروئيك و آنهايي كه  غلظتهاي Zn سرم را افزايش مي دهند عبارتند از كلرتاليدون، پني سيلامين و zurzuofin . مكملهاي غذايي حاوي Zn ممكن است سبب فقدان مس شوند
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید