راهنمای بیماران
Yersinia enterocolitica Antibody
نام كامل آزمايش Yersinia enterocolitica Antibody
واحد تست  

 

 

نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید