راهنمای بیماران
Vitamin E
نام كامل آزمايش Vitamin E, Serum or Plasma
واحد تست ng/ml

nmol/L

نمونه سرم،‌ پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري ويتامين Eخوراكي ممكن است ۱تا۲روز در خون گردش نمايد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم يا پلاسما را در عرض ۲ساعت جدا كرده و دور از نور نگهداريد سرم يا پلاسما ۲هفته در C°۲۵، ۱۴روز در C°۴ و يك سال در C°۲۰-پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید