راهنمای بیماران
Vitamin D
نام كامل آزمايش Vitamin D, Serum
واحد تست ng/ml

nmol/L

نمونه سرم،‌ پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري ۳روز در C°۲۵-۴پايدار است سرم تا ماهها در C°۲۰-پايدار بوده ونسبت به چرخه هاي فريز/ ذوب مقاوم است
به اشتراک بگذارید