راهنمای بیماران
Vitamin A
نام كامل آزمايش Vitamin A, Serum or Plasma
واحد تست µg/dlµmol/L
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار بيمار بايد حداقل ۸ساعت ناشتا باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف OCP مي تواند موجب افزايش سطوح سرمي شود
طريقه نگهداري سرم يا پلاسما را در C°۴سانتريفو‍ژ كرده و بلافاصله در يك ويال پلاستيكي منجمد نماييد به صورت يخ زده تا ۲سال پايدار خواهد بود ۴هفته در C°۴پايدار خواهد بود هرچند فريز كردن ارجح است نمونه از نور دور نگه داشته شود
به اشتراک بگذارید