راهنمای بیماران
Vit B6
نام كامل آزمايش Vit B6, Plasma or Serum
واحد تست ng/mlnmol/L
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار درصورت استفاده از كاوش RIA بيمار نبايد اخيراً راديوايزوتوپ دريافت كرده باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف بعضي داروها مثل پني سيلامين، لوودوپا، دي سولفيرام، OCP، تئوفيلين، فنل زين، ايزونيازيد و سيكلوسرين ممكن است سبب فقر B6 شوند
طريقه نگهداري سرم يا پلاسما را جدا و بلافاصله فريز كنيد نمونه در معرض نور قرار قرار نداشته باشد ۱۰روز در C°۸۰-پايدار خواهد بود در صورت نگهداري در C°۲۰-در عرض ۷روز ۵۰% آن از بين مي رود
به اشتراک بگذارید