راهنمای بیماران
VDRL
نام كامل آزمايش VDRL, Serum or Cerebrospinal Fluid
واحد تست  
نمونه سرم،‌ CSF
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید