راهنمای بیماران
Vasoactive Intestinal Polypeptide
نام كامل آزمايش Vasoactive Intestinal Polypeptide, Plasma
واحد تست pg/ml
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار بيمار اخيراً نبايد راديوايزوتوپ دريافت كرده باشد بيماران بايد به مدت ۱۰تا۱۲ساعت كاملا” ناشتا باشند و حتي آب هم دريافت نكرده باشند از ۲۴ساعت قبل آنت اسيد مصرف نكرده باشند تمامي درمانها بايد از ۲۴تا۴۸ساعت قبل قطع شوند
زمان نمونه گيري ۶ صبح تا ۸ صبح
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري به صورت فريز روي يخ خشك به آزمايشگاه ارسال نماييد
به اشتراک بگذارید