راهنمای بیماران
Valproic Acid
نام كامل آزمايش Valproic Acid, Serum or Plasma
واحد تست μg/mlμmol/L
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري تمامي نمونه ها بايد دقيقا” قبل از دوز بعدي دارو گرفته شوند و يا در پي گيريهاي طولاني مدت در ساعت خاصي بايد نمونه گيري صورت گيرد سطوح پايدار در عرض ۲تا۳روز حاصل مي گردد
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید