راهنمای بیماران
Uroporphyrinogen III Synthase
نام كامل آزمايش Uroporphyrinogen III Synthase, Erythrocyte
واحد تست  
نمونه خون
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري دمای پايين را حفظ کنيد و با آزمايشگاه هماهنگ باشيد
به اشتراک بگذارید