راهنمای بیماران
Urobilinogen
نام كامل آزمايش Urobilinogen, 2-Hour Urine
واحد تست mg/2h

μmol/ 2h

نمونه ادرار ۲ ساعت
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نمونه را در يخچال و دور از نور قرار دهيد
به اشتراک بگذارید