راهنمای بیماران
Urinalysis
نام كامل آزمايش Urinalysis
واحد تست  
نمونه برای تست نواری ادرار: ادرار راندوم

ميکروسکوپی: سديمان سانتريفوژ شده ادرارراندوم

آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید