راهنمای بیماران
Uric Acid
نام كامل آزمايش Uric Acid, Serum
واحد تست mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي که سبب افزايش غلظت اسيداوريک در سرم    مي شوند عبارتند از سيکلوسپورين، ديدانوزين، بعضي از ديورتيکها، اتامبوتول، نياسين و … که مهمترين آنها عوامل کموتراپي هستند

داروهايي که باعث کاهش غلظت اسيد اوريک سرم مي شوند عبارتند از آلوپورينول، آسپرين با دوز بالا، آزاتيوپرين، کلوفيبرات

طريقه نگهداري اورات در سرم براي ۳روز در دماي اتاق ۷-۳ روز در C°۴ و ۱۲-۶ ماه در C°۲۰- پايدار است
به اشتراک بگذارید