راهنمای بیماران
Uric Acid, Urine
نام كامل آزمايش Uric Acid, Urine
واحد تست mg/24h
نمونه ادرار ۲۴ساعت، ادرار راندوم همراه با تعيين کراتی نين
آمادگي بيمار بيمار رژيم غذايی طبيعی داشته باشد و در طی جمع آوری نمونه الکل مصرف نکند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي تعدادی از داروها دفع اسيداوريک را افزايش   می دهند که عبارتند از آسپرين، استروژن ها، استروئيدها، پروبن سيد،کلسی تونين و …

ديورتيکها دفع اسيد اوريک را کاهش می دهند

طريقه نگهداري در يخچال قرار ندهيد تا حدود ۳روز پايدار است
به اشتراک بگذارید