راهنمای بیماران
Urea Nitrogen
نام كامل آزمايش Urea Nitrogen: Creatinine Ratio
واحد تست  
نمونه  
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي تتراسايکلين و استروئيدها موجب افزايش و در مقابل سايمتدين و تري متوپريم موجب کاهش اين نسبت مي شوند
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید