راهنمای بیماران
Urea Nitrogen, Serum or Plasma
نام كامل آزمايش Urea Nitrogen, Serum or Plasma
واحد تست mg/dl  – mmol/L
نمونه سرم، پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي که BUN را افزايش مي دهند عبارتند از آلوپورينول، آمينوگليکوزيدها، سفالوسپورينها، کلرال هيدرات، سيس پلاتين، فورزمايد، گوانتيدين، ايندومتاسين، متوتروکسات، متيل دوپا و ….

داروهايي که BUN را کاهش مي دهند عبارتند از کلرامفنيکل و استرپتومايسين

طريقه نگهداري ۱روز در دماي اتاق، ۳روز در C°۸-۴ و ۳ماه در C°۲۰-پايدار است
به اشتراک بگذارید