راهنمای بیماران
Troponins, Serum
نام كامل آزمايش Troponins, Serum
واحد تست ng/ml
نمونه سرم پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري خونگيري بايد هنگام پذيرش بيمار و ۹-۶ ساعت بعد انجام شود و در صورتيکه دو نمونه اول منفي بودند مجدداً ۲۴-۱۲ساعت بعد تکرار شود
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم در C°۴ تا ۴روز پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید