راهنمای بیماران
Transthyretin
نام كامل آزمايش Transthyretin, Serum, CSF, Urine
واحد تست mg/dl
نمونه سرم يا پلاسما بسته به روش کاوش، ادرار ۲۴ساعت، مايع مغزي نخاعي
آمادگي بيمار بزرگسالان بايد يک شب ناشتا باشند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي استروئيدهاي آنابوليک، آندروژنها و پردنيزولون ممکن است موجب افزايش ترانس تايرتين سرم شده و در مقابل مصرف آميودارون، استروژنها و OCP ممکن است سطوح آن را کاهش دهند
طريقه نگهداري نمونه در C°۴ تا ۷۲ساعت، در C°۲۰- تا ۶ماه و در C°۷۰- به مدت نامحدود ممکن است نگهداري شود
به اشتراک بگذارید