راهنمای بیماران
Toxoplasmosis
نام كامل آزمايش Toxoplasmosis Diagnostic Procedures
واحد تست
نمونه سرم، مايع مغزي نخاعي، مايع آمنيوتيک، ساير مايعات بدن، بيوپسي
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید