راهنمای بیماران
Topoisomerase I Antibody
نام كامل آزمايش Topoisomerase I Antibody
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم جدا شده را در يخچال نگه داريد
به اشتراک بگذارید