راهنمای بیماران
Thyroxine
نام كامل آزمايش Thyroxine, Free, Serum
واحد تست ng/dlpmol/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار بسته به روش کاوش، تزريق اخير راديوايزوتوپ ممکن است تداخل ايجاد کند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي هپارين، آسپرين، دانازول، پروپرانولول و آميودارون ممکن است FT4 را افزايش داده و مصرف فورزمايد، فني توئين، متادون و ريفامپين ممکن است موجب کاهش آن شود
طريقه نگهداري سرم را در عرض ۴۸ساعت جدا نماييد تا ۲هفته در C°۴ پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید