راهنمای بیماران
Thyroxine Serum
نام كامل آزمايش Thyroxine, Serum
واحد تست μg/dlnmol/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي کلوفيبرات، استروژنها، OCP، هروئين، متادون و آميودارون ممکن است T4 را افزايش دهند و در مقابل مصرف فني توئين، کاربامازپين، اسيد نيکوتينيک، استروئيدهاي آنابوليک، آندروژنها، ليتيم، پروپرانولول و داروهاي آنتي تيروئيد مثل پروپيل تيواوراسيل سطوح T4 سرم را کاهش مي دهند
طريقه نگهداري سرم در عرض ۴۸ساعت جدا و دريخچال قرار داده شود سرم جدا شده تا يک هفته در C°۲۵ پايدار است
به اشتراک بگذارید