راهنمای بیماران
Thyroxine Binding Globulin
نام كامل آزمايش Thyroxine Binding Globulin, Serum
واحد تست mg/dl
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي که TBG را افزايش مي دهند عبارتند از استروژنها، متادون، تاموکسي فن، OCP، کلوفيبرات، پرفنازين و ۵-فلورواوراسيل و داروهايي که کاهش مي دهند عبارتند از آندروژنها، دانازول، فني توئين و پروپرانولول
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید