راهنمای بیماران
Thyroproxidase Autoantibody
نام كامل آزمايش Thyroproxidase Autoantibody
واحد تست Iu/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري نگهداري در يخچال تا ۷۲ ساعت قابل قبول است
به اشتراک بگذارید