راهنمای بیماران
Thyroid Stimulating Hormone
نام كامل آزمايش Thyroid Stimulating Hormone, Serum
واحد تست mIu/L
نمونه سرم
آمادگي بيمار در صورت استفاده از کاوش RIA بيمار نبايد اخيراً راديوايزوتوپ دريافت کرده باشد
زمان نمونه گيري ريتم روزانه وجود دارد سطوح پيک در حدود ساعت ۱۱شب است TSH به صورت پالسي آزاد مي شود
تداخل داروئي داروهايي که سطوح TSH سرم را کاهش مي دهند عبارتند از آسپرين، دوپامين، هپارين، استروئيدها و ۳

داروهايي که سطوح TSH سرم را افزايش مي دهند عبارتند از درمان هاي آنتي تيروئيد، ليتيم، يديد پتاسيم و تزريق TSH

طريقه نگهداري سرم را در عرض ۴ساعت جدا کرده و در يخچال بگذاريد تا ۴روز در C°۴ پايدار است
به اشتراک بگذارید