راهنمای بیماران
Thyroglobulin
نام كامل آزمايش Thyroglobulin Serum
واحد تست ng/ml
نمونه سرم
آمادگي بيمار در صورت استفاده از کاوش RIA بيمار بايد اخيرا” از انجام اسکن و ساير مواردي که لازمه آن مواجهه با راديوايزوتوپ است اجتناب نمايد اين تست نبايد خيلي زود پس از انجام بيوپسي سوزني، جراحي تيروئيد يا درمان با يد راديواکتيو انجام شود بيشترين حساسيت تست براي رديابي سرطان تيروئيد وقتي است که بيمار تيروکسين جايگزين را از حدود ۶هفته قبل دريافت نکرده باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري سرم را فريز نماييد
به اشتراک بگذارید