راهنمای بیماران
Thrombin Time
نام كامل آزمايش Thrombin Time
واحد تست  
نمونه پلاسما
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در اولين فرصت ممکن سلولها را از پلاسما جدا نماييد پلاسما ممکن است روي يخ تا ۴ساعت قابل نگهداري باشد در غير اين صورت فريز شود
به اشتراک بگذارید