راهنمای بیماران
Testosterone
نام كامل آزمايش Testosterone, Total & Free, Serum or Plasma
واحد تست ng/dl
نمونه سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار در صورت کاوش با RIA بيمار نبايد اخيرا” در معرض ايزوتوپ راديواکتيو قرار گرفته باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي سطح تستوسترون پلاسما ممکن است در بيماراني که سايمتدين، داروهاي ضدتشنج، استروژن و OCP مصرف مي کنند افزايش يافته باشد آندروژنها، دگزامتازون، دي اتيل استيل بسترول، ديگوکسين، الکل، استروئيدها، کتوکنازول، فنوتيازين و اسپيرونولاکتين مي توانند تستوسترون سرم را کاهش دهند
طريقه نگهداري سرم يا پلاسما را جدا و فريز نماييد
به اشتراک بگذارید