راهنمای بیماران
Tartrate Resistant Leukocyte Acid Phosphatase
نام كامل آزمايش Tartrate Resistant Leukocyte Acid Phosphatase
واحد تست  
نمونه اسميرهاي اسلايدهاي شيشه اي تهيه شده از خون کامل هپارينه تازه که بلافاصله با گلوتارآلدئيد-استون فيکس شده باشند
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در صورتيکه اسلايدهاي شيشه اي بلافاصله پس از تهيه فيکس شده باشند حداقل تا يک هفته قابل نگهداري مي باشند
به اشتراک بگذارید