راهنمای بیماران
Synovial Fluid Analysis
نام كامل آزمايش Synovial Fluid Analysis
واحد تست  
نمونه  
آمادگي بيمار مايع مفصل، خون وريدي همزمان در لوله درب قرمز غالبا” کمک کننده است به خصوص در مواردي که کاوش بيوشيميايي نيز مدنظر باشند
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در اکثريت موارد به فاصله کوتاهي پس از دريافت نمونه آزمايشات بايد آغاز گردند در عرض ۶ساعت پس از دريافت نمونه حدود ۴۰%کاهش در شمارش گلبول سفيد محتمل خواهد بود کريستال هاي کلسيم پيروفسفات در عرض چند روز کاهش مي يابند در حاليکه کريستال هاي منوسديم اورات تعداد، اندازه و birefringence خود را در روزهاي اول حفظ کرده ولي در عرض چند هفته افت     مي کند
به اشتراک بگذارید