راهنمای بیماران
Syndecan-1
نام كامل آزمايش Syndecan-1, Serum
واحد تست  
نمونه سرم ml 2-1
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید