راهنمای بیماران
Specific Gravity
نام كامل آزمايش Specific Gravity, Urine
واحد تست  
نمونه ادرار تخليه شده رفراکتومتر فقط احتياج به چند قطره ادرار دارد درحاليکه ساير روشها به ميزان بيشتري از ادرار نياز دارند
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري يخچال
به اشتراک بگذارید