راهنمای بیماران
Sodium
نام كامل آزمايش Sodium, Urine
واحد تست mmol/day
نمونه ادرار راندوم يا زمان بندي شده
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي داروهايي که ممکن است موجب افزايش سديم ادرار شوند عبارتند از آنتي بيوتيکها، درمانهاي سرفه، مسهل ها و استروئيدها، در مقابل داروهايي که ممکن است موجب کاهش سديم ادرار شوند عبارتند از ديورتيکها مثل فورمازيد و استروئيدها
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید