راهنمای بیماران
Skin Punctuer Blood Collection
نام كامل آزمايش Skin Punctuer Blood Collection
واحد تست  
نمونه خون مويرگي يا خون مويرگي شرياني شده
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید