راهنمای بیماران
Skin Biopsy
نام كامل آزمايش Skin Biopsy, Immunofluorescence
واحد تست  
نمونه mm3 3 از بيوپسي Punch پوست، سرم بيمار
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید