راهنمای بیماران
Sjögren Antibodies
نام كامل آزمايش Sjögren Antibodies
واحد تست  
نمونه سرم
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در دماي C°۴ به مدت ۷۲ساعت يا C°۲۰- يا سردتر به مدت نامحدود
به اشتراک بگذارید