راهنمای بیماران
Shiga Toxin Test
نام كامل آزمايش Shiga Toxin Test, Direct
واحد تست  
نمونه مدفوع، غذا، باکتري جدا شده
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید