راهنمای بیماران
Semen Analysis
نام كامل آزمايش Semen Analysis
واحد تست  
نمونه مايع مني از نمونه انزال
آمادگي بيمار ۳-۲روز قبل از نمونه گيري بايد انزال رخ نداده باشد (ولي نه بيشتر از ۷روز)
زمان نمونه گيري از آنجايي که تغييرات ديورنال واضح در کيفيت مايع مني وجود دارد نمونه گيري در اواخر روز ارجح مي باشد
تداخل داروئي در بيماراني که سايمتدين و احتمالا” ساير بلوک کننده هاي رسپتور هيستامين مصرف مي کنند احتمال کاهش تعداد اسپرم وجود دارد ساير داروهايي که ممکن است سبب کاهش تعداد اسپرم عبارتند از سولفوسالازين، نيتروفورانتوئين، سيکلوفسفومايد، نيتروژن موستارد، پروکاربازين، وين کريستين، متوتروکسات و احتمالاً ساير کموتراپيوتيکها. استروژنها و متيل تستوسترون ممکن است اسپرماتوژنز را سرکوب نمايند
طريقه نگهداري به بيمار بايد آموزش داد که ننمونه را در عرض ۶۰-۳۰ دقيقه پس از گرفتن و با حفظ در دماي C°۳۷به آزمايشگاه برساند که راحت ترين آن چسباندن نمونه به بدن است دماي پايين در حين انتقال به آزمايشگاه ممکن است موتيلتي اسپرم را کاهش دهد
به اشتراک بگذارید