راهنمای بیماران
Rotavirus
نام کامل ازمایش Rotavirus, Direct Detection
واحد تست  
نمونه مدفوع مرحله اسهالي بيمار، سواب رکتال
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري ۵-۳ روز پس از شروع بيماري
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید