راهنمای بیماران
Rheumatoid Factor
نام کامل ازمایش Rheumatoid Factor, Serum or Body Fluid
واحد تست unit/ml
نمونه سرم، مايعات بدن
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید