راهنمای بیماران
Rh Genotype
نام کامل ازمایش Rh Genotype
واحد تست  
نمونه خون، مايع آمنيوتيک
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري  
به اشتراک بگذارید