راهنمای بیماران
Reverse T3
نام کامل ازمایش Reverse T3, Serum
واحد تست ng/dl

يا

nmol/L

نمونه سرم
آمادگي بيمار در صورتيکه تست با راديوايمونواسي انجام مي شود پيش از نمونه گيري بيمار نبايد راديوايزوتوپ دريافت کرده باشد
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي مصرف آميودارون و پروپرانولول باعث افزايش rT3 مي شود
طريقه نگهداري سرم را جدا کرده و درصورتيکه تست در عرض ۲۴ساعت انجام خواهد شد آن را در C°۴نگهداريد در غير اينصورت فريزنماييد نمونه فريز شده حداقل تا ۱ماه پايدار خواهد بود
به اشتراک بگذارید