راهنمای بیماران
Reticulocyte Count
نام کامل ازمایش Reticulocyte Count
واحد تست  
نمونه خون کامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري خون داراي ضدانعقاد EDTA در دماي اتاق تا ۴۸ ساعت و در دماي C°۴تا ۷۲ساعت قابل نگهداري    مي باشد
به اشتراک بگذارید