راهنمای بیماران
Red Blood Cell Indices
نام كامل آزمايش Red Blood Cell Indices
واحد تست g/dl
نمونه خون کامل
آمادگي بيمار  
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي  
طريقه نگهداري در صورتيکه نمونه بيشتر از ۱۰ساعت در دماي اتاق يا ۱۸ساعت در دماي C°۴ يخچال نگهداري شده باشد نمي توان از آن استفاده کرد نمونه نبايد فريز شود
به اشتراک بگذارید