راهنمای بیماران
Phenylalanine, Blood
نام کامل ازمایش Phenylalanine, Blood
واحد تست μmol/L
نمونه خون کامل، سرم يا پلاسما
آمادگي بيمار نوزادان از ۴۸ ساعت قبل از آزمايش بايد تغذيه ايده آل با شير داشته باشند و نمونه گيري حتي المقدور تا زمان ترخيص نوزاد از بيمارستان به تاخير افتد براي نوزادان LBW نمونه گيري در روزهاي ۱۰-۴ پس از تولد پيشنهاد    مي شود مصرف آنتي بيوتيک با کاوش مهار باکتريايي تداخل     مي کند
زمان نمونه گيري ناشتا يا در اطفال حداقل ۴ ساعت پس از مصرف غذا
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید