راهنمای بیماران
PH
نام کامل ازمایش PH, Blood
واحد تست
نمونه خون کامل  (شرياني، وريدي يا مويرگي)
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري  نمونه بايد بلافاصله آناليز شود به هر حال در صورت هرگونه تاخير نمونه بايد در مخلوط آب و يخ قرار گيرد آناليز نبايد بيشتر از يک ساعت به تاخير   افتد در دماي C°۴، PH به ازاي هر يک ساعت حدود ۱% واحد کاهش مي يابد
به اشتراک بگذارید