راهنمای بیماران
Peripheral Blood
نام کامل ازمایش Peripheral Blood: Differential Leukocyte Count
واحد تست
نمونه خون کامل، تازه، حاوي ضد انعقاد (ترجيحاً EDTA)
آمادگي بيمار
زمان نمونه گيري  
تداخل داروئي
طريقه نگهداري
به اشتراک بگذارید